Czy wiesz, że...

... jeżeli w zdarzeniu ucierpieli ludzie bezwzględnie należy wezwać Policję na miejsce zdarzenia?

... osoby nie ubezpieczone będące ofiarami wypadków także mają prawo do odszkodowania?

... pasażer, który został poszkodowany w wypadku ma prawo do roszczenia odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy??? Nawet wtedy gdy pojazd stanowi majątek wspólny a kierowcą był współmałżonek!!! Odszkodowanie należy się pasażerowi pojazdu nawet wtedy gdy jest jego właścicielem (współwłaścicielem) a winnym wypadku jest kierujący pojazdem współmałżonek!!!

... z ubezpieczenia OC należy się odszkodowanie posiadaczowi pojazdu nawet wtedy, gdy szkodę wyrządził pojazd innego użytkownika, zarejestrowany na ten sam Bank czy Towarzystwo Leasingowe?

... sprawca zdarzenia i przybyły na miejsce patrol Policji mają obowiązek udzielić poszkodowanym informacji dotyczących: numeru rejestracyjnego, właściciela pojazdu i jego kierowcy (nazwa lub imię i nazwisko), numer i okres ważności polisy OC oraz nazwę ubezpieczyciela pojazdu sprawcy?

... dziecku do 13 roku życia także należy się odszkodowanie nawet wtedy, gdy wtargnęło na jezdnię powodując wypadek?

... odpowiedzialność ubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego za powstałe zdarzenie (także jego ubezpieczyciela) oparta jest na zasadach: ryzyka lub winy?

... to składający roszczenie o odszkodowanie (z ubezpieczenia OC) musi udowodnić zasadność i podstawę swojego żądania?

... w szkodach z ubezpieczenia OC podatek VAT jest integralną częścią należnego odszkodowania i musi być przez ubezpieczyciela sprawcy szkody wypłacony bez konieczności dokumentowania jego poniesienia ? także przy tzw. kosztorysowym rozliczeniu szkody czy też wypłacie kwoty bezspornej? Nie dotyczy to jednak płatników podatku VAT, którzy odliczyli ten podatek przy zakupie pojazdu!!!

... zakład ubezpiecze? jest zobowiązany wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie lub wydać decyzję odmowną z uzasadnieniem swojego stanowiska i podaniem podstawy prawnej? W uzasadnionych przypadkach musi poszkodowanego pisemnie powiadomić o przyczynach opóźnienia i wskazać inny termin wydania decyzji. Jednak decyzja ta musi być wydana nie później niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody!!!

... umowa ubezpieczenia zawarta przez ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela z naruszeniem obowiązującego prawa jest ważna?

... nie zapłacenie raty składki ubezpieczenia w określonym przez ubezpieczyciela terminie nie powoduje automatycznego ustania odpowiedzialności zakładu ubezpiecze? (OC i AC oraz innych rodzajów ubezpiecze?)?

... sprzedający pojazd oryginał aktualnej obowiązkowej polisy OC musi przekazać nowemu nabywcy? O fakcie sprzedaży sprzedający informuje swojego ubezpieczyciela (okazując kopię umowy potwierdzoną przez właściwy Wydział Komunikacji) w terminie 30 dni!

... brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych pociąga za sobą konieczność uiszczenia kary nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) a także wykupienie zaległego ubezpieczenia za kwotę dodatkowo obciążoną karnymi odsetkami?

... w przypadku braku ważnego obowiązkowego ubezpieczenia w dniu spowodowania szkody, jej sprawca zostanie obciążony całością wypłaconego przez UFG odszkodowania? Niezależnie od konieczności uiszczenia kary nałożonej przez UFG i wykupienia obowiązkowej polisy OC!

Kontakt z nami

Likwidator s.c.
76-200 Słupsk
ul. Michała Mostnika 7
tel./fax.: 59 846 84 48
kom. 888 057 806
kom. 888 533 359
biuro@likwidator.slupsk.pl

lokalizacja biura

Słownik pojęć

Likwidacja szkody
zespół czynności zmierzający
do ustalenia przyczyny i
rozmiaru powstałej szkody oraz
ustalenie odpowiedzialności za
zdarzenie a także oszacowanie
wysokości odszkodowania.

więcej pojęć

Czy wiesz, że...

Z ubezpieczenia OC należy się
odszkodowanie posiadaczowi
pojazdu nawet wtedy, gdy
szkodę wyrządził pojazd innego
użytkownika, zarejestrowany
na ten sam Bank czy
Towarzystwo Leasingowe?

inne ciekawostki

Ustawy i prawo

Z ubezpieczenia OC nie ma
obowiązku przedstawiania
faktur za naprawę pojazdu.
Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do rzetelnego
ustalenia wartości szkody we
własnym zakresie.

gdzie szukać ustaw

© Likwidator s.c.