Słownik pojęć ubezpieczeniowych

"ACTIO DIRECTA" - prawo poszkodowanego do bezpośredniego dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

AGENT UBEZPIECZENIOWY - osoba fizyczna lub prawna, upoważniona przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na jego rzecz.

BADANIE LEKARSKIE - ogół czynności przeprowadzony przez lekarza dla celów ubezpieczeniowych, zmierzających do ustalenia stanu zdrowia, ewentualnie przebytych chorób, wskazania inwalidztwa lub kalectwa, albo też ustalenia w jakim stopniu (na podstawie urzędowej tabeli ustalonej i wydanej przez organ państwowy służby zdrowia) osoba poszkodowana w wypadku doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu.

BROKER UBEZPIECZENIOWY - osoba fizyczna lub prawna, zawierająca umowę ubezpieczenia na zlecenie i w imieniu jednostki ubezpieczającej; w przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego nie pozostając w stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń działa na rzecz ubezpieczających się.

CARGO - ubezpieczenie przewożonych ładunków zawierane przez przewoźnika.

CASCO - ubezpieczenie znane pod nazwą "auto-casco" - dotyczy środków transportu.

EKSPIRACJA UBEZPIECZENIA - ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

FRANSZYZA INTEGRALNA - dolna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania) ustalona w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia określona kwotą lub procentem sumy ubezpieczenia.

FRANSZYZA REDUKCYJNA (udział własny) - ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń polegające na obniżeniu każdego odszkodowania o określony procent lub kwotę niezależnie od wartości ustalonej szkody.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE - ubezpieczenie osobowe, w którym jedną ze stron umowy jest grupa osób. Najczęściej dotyczy ubezpieczeń na wypadek śmierci oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

INWALIDA - osoba częściowo lub całkowicie niezdolna do wykonywania zatrudnienia z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Oceny zdolności do zatrudnienia, zaliczenia do odpowiedniej grupy inwalidów i ustalenia od kiedy powstało inwalidztwo dokonuje komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

INWALIDZTWO - pojęcie techniczno-prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, oznaczające sytuację życiową, w jakiej znalazł się poszkodowany ze względu na stan jego zdrowia wskutek naruszenia sprawności organizmu, powodującego długotrwałą lub stałą niemożność wykonywania zatrudnienia, utrzymywania się z własnej pracy.

KARENCJA - ustalony w umowie okres, podczas którego wypadek ubezpieczeniowy nie powoduje konieczności wypłaty świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

KOMPENSACJA SZKODY - wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

KOSZTY LECZENIA - poniesione - w związku ze szkodą na osobie - udokumentowane rachunkami koszty bezpośredniej pomocy medycznej, badań i analiz lekarskich, hospitalizacji zabiegów i operacji, opatrunków i leków, leczenia sanatoryjnego itp. niezależne od przysługującego świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

KOSZTY RATUNKU - uzasadnione okolicznościami koszty poniesione w celu zmniejszenia następstw i rozmiarów szkody związane z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

LIKWIDACJA SZKODY - zespół czynności (wykonywanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub upoważniony przez nie podmiot) zmierzający do ustalenia przyczyny i rozmiaru powstałej szkody oraz ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie a także oszacowanie wysokości należnego odszkodowania.

MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIE - ubezpieczenie, którego przedmiotem udzielonej ochrony jest majątek lub mienie ubezpieczonego o określonej wartości.

MIEJSCE UBEZPIECZENIA - miejsce, z którym umowa ubezpieczenia wiąże odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek określonych zdarzeń:

  1. najczęściej adres, pod którym znajduje się ubezpieczona nieruchomość, obiekt lub przedmiot;
  2. określony obszar geograficzny, na który rozciąga się ochrona ubezpieczeniowa, np. obszar kraju lub zagranica, albo też określone państwo, np. w ubezpieczeniu OC za szkody z ruchu pojazdów, ubezpieczenie kosztów leczenia itp.;
  3. miejsce związane z pobytem, uczestnictwem osoby lub wykonywaniem czynności, np. zakład pracy, droga do pracy lub z pracy do domu, udział w imprezie na stadionie sportowym, pobyt na wycieczce, na urlopie, udział w wyścigu lub w rajdzie itp.
NADUBEZPIECZENIE - suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości rynkowej przedmiotu ubezpieczenia.

NIEDOUBEZPIECZENIE - suma ubezpieczenia jest niższa od wartości rynkowej przedmiotu ubezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi strona zobowiązania do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z winy lub z ryzyka.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA - określana także jako "odpowiedzialność za sam skutek" - występuje, gdy spełnione są jedynie następujące warunki:

  1. została komukolwiek wyrządzona szkoda,
  2. faktem powodującym szkodę był ruch środka komunikacji (pojazdu mechanicznego) poruszanego za pomocą sił przyrody,
  3. między szkodą a ruchem środka komunikacji (pojazdu) zachodził związek przyczynowy.
Posiadacz pojazdu może uwolnić się od takiej odpowiedzialności tylko w przypadku wykazania, że szkoda nastąpiła: wyłącznie z winy poszkodowanego lub wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności albo gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE WINY - występuje wtedy, gdy szkoda została wywołana zawinionym działaniem lub zaniechaniem działania posiadacza pojazdu (lub kierowcy) albo osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

ODSZKODOWANIE - suma, którą zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić z tytułu zawartej umowy ochrony ubezpieczeniowej w razie zaistnienia określonego zdarzenia losowego.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - zbiór przepisów regulujących wzajemne prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia. Są one integralną częścią umowy udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Muszą być wydane ubezpieczającemu najpóźniej wraz z polisą.

POLISA - dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń lub jego przedstawiciela, potwierdzający zawarcie umowy ochrony ubezpieczeniowej.

ROSZCZENIE REGRESOWE - prawo jakie po wypłacie odszkodowania nabywa zakład ubezpieczeń w stosunku do sprawcy szkody.

ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE - zgłoszenie przez poszkodowanego lub ubezpieczonego pretensji w sprawie wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA - suma pieniężna należna zakładowi ubezpieczeń w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

SUMA UBEZPIECZENIA - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową, które powstały w okresie trwania umowy.

SZKODA - strata wywołana przez określone zdarzenie losowe, za którą zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie.

ŚWIADCZENIE - suma, którą zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić poszkodowanej osobie w razie doznania przez nią obrażeń ciała w określonym zdarzeniu ubezpieczeniowym.

UBEZPIECZAJĄCY - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę o ochronę ubezpieczeniową.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY (UFG) - wypłaca odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ważnego obowiązkowego ubezpieczenia w dniu wyrządzenia szkody.

UPRAWNIONY (uposażony) - osoba, którą ubezpieczający wyznaczył imiennie w umowie ubezpieczenia jako uprawnioną do otrzymania świadczenia.

WYPADEK UBEZPIECZENIOWY - zdarzenie losowe, objęte ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie.

ZADOŚĆUCZYNIENIE - odpowiednia suma pieniężna należna poszkodowanemu tytułem rekompensaty za doznaną krzywdę w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami w określonym w umowie zdarzeniu. Ponadto stanowi często swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Wysokość zadośćuczynienia zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną.

ZDARZENIE LOSOWE - niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych, majątkowych lub zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie objętego ochroną ubezpieczeniową.

ZAKłAD UBEZPIECZEŃ - (ubezpieczyciel) strona zawartej umowy, udzielająca ochrony ubezpieczeniowej, zobowiązana do wypłacenia odszkodowania lub innego świadczenia w razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia losowego.

ZIELONA KARTA - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierowcy) pojazdu w ruchu międzynarodowym.

Kontakt z nami

Likwidator s.c.
76-200 Słupsk
ul. Michała Mostnika 7
tel./fax.: 59 846 84 48
kom. 888 057 806
kom. 888 533 359
biuro@likwidator.slupsk.pl

lokalizacja biura

Słownik pojęć

Likwidacja szkody
zespół czynności zmierzający
do ustalenia przyczyny i
rozmiaru powstałej szkody oraz
ustalenie odpowiedzialności za
zdarzenie a także oszacowanie
wysokości odszkodowania.

więcej pojęć

Czy wiesz, że...

Z ubezpieczenia OC należy się
odszkodowanie posiadaczowi
pojazdu nawet wtedy, gdy
szkodę wyrządził pojazd innego
użytkownika, zarejestrowany
na ten sam Bank czy
Towarzystwo Leasingowe?

inne ciekawostki

Ustawy i prawo

Z ubezpieczenia OC nie ma
obowiązku przedstawiania
faktur za naprawę pojazdu.
Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do rzetelnego
ustalenia wartości szkody we
własnym zakresie.

gdzie szukać ustaw

© Likwidator s.c.