Ważne

Tych kilka ważnych informacji warto zapamiętać. Ich nieznajomość może czasem skutkować przykrymi konsekwencjami. A można i warto ich uniknąć.

Przed zawarciem dobrowolnej umowy należy się upewnić, jakie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte zostały w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najlepiej poprosić agenta, aby wskazał te zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu zawierania umowy i osobiście je przeczytać. W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej wyjaśnić je przed zawarciem umowy.

Z ubezpieczenia OC sprawcy szkody odszkodowanie ma wyrównać faktycznie poniesioną przez poszkodowanego stratę. Ubezpieczony odpowiedzialny za szkodę (lub jego ubezpieczyciel) jest zobowiązany zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki jakie są konieczne do poniesienia w celu przywrócenia stanu poprzedniego przedmiotu szkody - bez względu na fakt czy przedmiot ten faktycznie został naprawiony,

Rozliczenie szkody w pojeździe jako całkowitej ( z ubezpieczenia OC sprawcy) może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody przekracza jego wartość rynkową. Wartość rynkową ustala się na dzień powstania szkody (w AC na dzień rozliczenia odszkodowania). W ubezpieczeniu autocasco szkodę rozlicza się jako całkowitą gdy koszt naprawy przekracza (najczęściej) 70% wartości pojazdu (nie sumy ubezpieczenia).

W razie zaistnienia zdarzenia drogowego nie zawsze na miejsce trzeba wzywać Policję. Jeżeli sprawa jest oczywista i uczestnicy nie mają wątpliwości, co do okoliczności i winy, wystarczy spisać stosowne oświadczenie (protokół), które musi być własnoręcznie podpisane przez uczestników zdarzenia. Jednak aby takie oświadczenie było skuteczne musi zawierać w swojej treści:

  • datę, godzinę i miejsce zaistnienia zdarzenia (nazwę miejscowości i ulicę),
  • określenie przyczyny powstałego zdarzenia,
  • wyraźne oświadczenie sprawcy zdarzenia o jego winie,
  • marki i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
  • nazwy (imiona i nazwiska) właścicieli pojazdów,
  • nazwiska i imiona kierujących pojazdami,
  • numery i kategorie praw jazdy oraz serie i numery dowodów osobistych kierowców,
  • numery, okresy ważności polis oraz nazwy ubezpieczycieli wystawiających obowiązkowe polisy OC,
  • imiona i nazwiska (z adresami lub numerami telefonów kontaktowych) świadków zdarzenia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do okoliczności powstania zdarzenia lub stanu trzeźwości kierującego pojazdem, lepiej na miejsce zdarzenia wezwać Policję.
Niedopełnienie obowiązków nałożonych, na posiadaczy oraz kierowców pojazdów, przepisami ustaw ubezpieczeniowych i kodeksu drogowego może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe w części, w jakiej ubezpieczyciel nie musiałby wypłacić odszkodowania gdyby obowiązki te zostały przez nich wypełnione. Oznacza to ni mniej ni więcej to, że w przypadku gdy sprawca bezpodstawnie upiera się, że nie jest winnym spowodowania szkody i z tego tytułu następuje opóźnienie wypłaty odszkodowania, to sprawca w konsekwencji może zostać obciążony odsetkami za zwłokę w wypłacie odszkodowania a także wszystkimi kosztami procesu sądowego jaki wytoczy ubezpieczycielowi poszkodowany.

Roszczenie o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy (OC) należy zgłosić do ubezpieczyciela w miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie do 3 lat po powstaniu zdarzenia. W szkodach z ubezpieczenia autocasco (AC) i innych dobrowolnych, termin ten uzależniony jest od zapisów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia - najczęściej 3 dni a w przypadku kradzieży może być ograniczony nawet do 6 godzin!

Przedawnienie roszczeń w każdym przypadku następuje nie później niż z upływem 10 lat od dnia zaistnienia zdarzenia. (Kolizji po 3 latach, wypadków po 10 latach od dnia powstania szkody).

I najważniejsze! Zgłaszając do ubezpieczyciela szkodę nie należy natychmiast podejmować decyzji określającej sposób jej rozliczenia (kosztorysowo czy wg faktur). Poszkodowany ma prawo zastanowić się i decyzję podjąć po namyśle. Jeśli ubezpieczyciel proponuje do wypłaty jakąś kwotę odszkodowania nie należy podpisywać żadnego dokumentu zamykającego roszczenia (UGODA) gdy nie jest się pewnym, że kwota ta w całości pokryje poniesioną stratę -szczególnie dotyczy to szkód na osobie. Decyzję taką najlepiej skonsultować - np. z naszą Spółką. Takie postępowanie daje lepsze skutki. Najczęściej w postaci odszkodowania uzyskanego w kwocie wyższej od zaproponowanej przez ubezpieczyciela.

PAMIĘTAJ

Odsetki ustawowe uzyskane od ubezpieczyciela za nieterminową wypłatę należnego odszkodowania stanowią przychód poszkodowanego i obciążone są podatkiem dochodowym. Ich otrzymanie należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce "Przychody z innych źródeł"!!!

UWAŻAJ

Kwota odszkodowania uzyskana w drodze ugody zawartej z ubezpieczycielem poza sądem (przed wniesieniem pozwu) w całości stanowi przychód poszkodowanego, który jest obciążony podatkiem dochodowym!!! Tylko kwota odszkodowania uzyskana w drodze ugody zawartej w toku postępowania sadowego (przed obliczem sądu) nie stanowi przychodu i nie podlega obciążeniu podatkiem dochodowym!!!

Kontakt z nami

Likwidator s.c.
76-200 Słupsk
ul. Michała Mostnika 7
tel./fax.: 59 846 84 48
kom. 888 057 806
kom. 888 533 359
biuro@likwidator.slupsk.pl

lokalizacja biura

Słownik pojęć

Likwidacja szkody
zespół czynności zmierzający
do ustalenia przyczyny i
rozmiaru powstałej szkody oraz
ustalenie odpowiedzialności za
zdarzenie a także oszacowanie
wysokości odszkodowania.

więcej pojęć

Czy wiesz, że...

Z ubezpieczenia OC należy się
odszkodowanie posiadaczowi
pojazdu nawet wtedy, gdy
szkodę wyrządził pojazd innego
użytkownika, zarejestrowany
na ten sam Bank czy
Towarzystwo Leasingowe?

inne ciekawostki

Ustawy i prawo

Z ubezpieczenia OC nie ma
obowiązku przedstawiania
faktur za naprawę pojazdu.
Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do rzetelnego
ustalenia wartości szkody we
własnym zakresie.

gdzie szukać ustaw

© Likwidator s.c.