Ustawy

Zasady działania Towarzystw Ubezpieczeniowych uregulowane są przede wszystkim przepisami:

Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Dz. U. Nr 124 poz.1151 za zm.

Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz. U. Nr 124 poz. 1152 ze zm.

Kodeksem cywilnym - Ustawa z dnia 23.04.1964 r.
Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.

oraz, dla ubezpieczeń komunikacyjnych: "Prawem o ruchu drogowym"
Dz. U. Nr 98 poz. 602 z dnia 20.06.1997 r. ze zm.

Pozostałe uregulowania, zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń (dobrowolnych-AC, NW oraz innych), oferowanych przez ubezpieczycieli, stanowią integralną część umowy ubezpieczenia i nie mogą być sprzeczne z przepisami ustaw wskazanych powyżej a także przepisami ustaw konsumenckich.

Każda nieścisłość, niejasność lub niedokładność w zapisach ogólnych warunków zawartych umów ubezpieczeń (wszystkich rodzajów) nie mogą być wykorzystywane na korzyść ubezpieczyciela. Zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki ubezpieczeniowej muszą być rozstrzygane na korzyść poszkodowanego.

W roszczeniach z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) to poszkodowany musi udowodnić zasadność i podstawę swoich roszczeń.

W przypadku szkód komunikacyjnych (szczególnie w pojazdach) wysokość odszkodowania ustała zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, o ile sam poszkodowany lub jego pełnomocnik (np. warsztat naprawczy) nie przedstawi wysokości roszczeń - pismem roszczeniowym bądź kosztorysem czy fakturami dokumentującymi koszty naprawy przedmiotu szkody.

Z ubezpieczenia OC nie ma obowiązku przedstawiania faktur za naprawę pojazdu. W takim przypadku ubezpieczyciel jest zobowiązany do rzetelnego ustalenia wartości szkody we własnym zakresie.

W przypadku szkód z ubezpieczenia AC pojazdów (lub innych dobrowolnych) to ubezpieczyciel musi udowodnić poszkodowanemu powód i wskazać podstawę odmowy lub ograniczenia wypłaty należnego odszkodowania.

Kontakt z nami

Likwidator s.c.
76-200 Słupsk
ul. Michała Mostnika 7
tel./fax.: 59 846 84 48
kom. 888 057 806
kom. 888 533 359
biuro@likwidator.slupsk.pl

lokalizacja biura

Słownik pojęć

Likwidacja szkody
zespół czynności zmierzający
do ustalenia przyczyny i
rozmiaru powstałej szkody oraz
ustalenie odpowiedzialności za
zdarzenie a także oszacowanie
wysokości odszkodowania.

więcej pojęć

Czy wiesz, że...

Z ubezpieczenia OC należy się
odszkodowanie posiadaczowi
pojazdu nawet wtedy, gdy
szkodę wyrządził pojazd innego
użytkownika, zarejestrowany
na ten sam Bank czy
Towarzystwo Leasingowe?

inne ciekawostki

Ustawy i prawo

Z ubezpieczenia OC nie ma
obowiązku przedstawiania
faktur za naprawę pojazdu.
Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do rzetelnego
ustalenia wartości szkody we
własnym zakresie.

gdzie szukać ustaw

© Likwidator s.c.