Jak działamy?

Działamy w imieniu i na rzecz zlecającego. Wykonujemy:
  • oceny techniczne stanu pojazdów z dokumentacją fotograficzną w oparciu o przeprowadzone oględziny własne przedmiotu szkody;
  • kalkulacje kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów w oparciu o oceny techniczne stanu pojazdów własne i powierzone (obce) - systemem kalkulacyjnym Audatex, jedynym stworzonym przy współpracy i akceptacji producentów pojazdów, który zawiera rygory technologiczne serwisowania i napraw przez nich ustalone i wymagane;
a także
  • ustalamy wartości pojazdów w oparciu o oględziny własne i powierzone oceny techniczne - komputerowym programem Info-Ekspert, uwzględniającym polskie realia rynkowe;
  • ustalamy wartości pojazdów w stanie uszkodzonym i wartości szkód całkowitych (komputerowym programem Info-Ekspert) w oparciu o oględziny własne i obce oceny techniczne oraz o lokalny rynek zbytu pojazdów uszkodzonych;
oraz
  • przygotowujemy dokumentacje odszkodowawcze - oceny techniczne, kalkulacje, wyceny, pisma roszczeniowe i odwoławcze;
  • uzyskujemy należne odszkodowania - w ramach udzielonych nam odpowiednich pisemnych upoważnień i pełnomocnictw - w imieniu i na rzecz zlecającego.
W przypadku roszczeń już zgłoszonych do ubezpieczycieli decyzję co do trybu, metody i zasady dalszego postępowania spółki podejmujemy po zapoznaniu się z dokumentacją szkodową i informacjami przekazanymi przez zlecającego. W razie konieczności i w zależności od potrzeb przeprowadzamy wizję przedmiotu szkody ( z wykonaniem oceny technicznej stanu i kwalifikacjami uszkodzeń pojazdu) a także wizję lokalną miejsca i ewentualnie pojazdu drugiego uczestnika zdarzenia.
Przyjęte przez Spółkę do realizacji zlecenia wymagają zawarcia odpowiedniej umowy oraz pisemnego udzielenia właściwych upoważnień i pełnomocnictw lub cesji przed podjęciem czynności roszczeniowych.

Wynagrodzenie za wykonaną pracę stanowi prowizja procentowa liczona od kwoty uzyskanego przez Spółkę odszkodowania - płatna po jego wyegzekwowaniu od ubezpieczyciela. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu zlecenia i ustalana jest w trakcie zawierania umowy, przed rozpoczęciem przez Spółkę procedury roszczeniowej. W indywidualnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego sposobu rozliczenia wynagrodzenia.

W RAZIE KONIECZNOŚCI SKIEROWANIA NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ NAS ROSZCZENIA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM KOSZTÓW - obsługa kancelarii prawnej, koszty sądowe (wpisy, biegli, itd.).

WAŻNE

Jeśli prowadzone przez Spółkę postępowanie roszczeniowe (także sądowe, w którym Spółka finansuje wszelkie koszty postępowania) nie przyczyni się do uzyskania odszkodowania ZLECAJĄCY NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW. Wszelkie koszty związane z prowadzonym roszczeniem ponosi wtedy Spółka LIKWIDATOR.

Zainteresowanych przyjmujemy w siedzibie spółki, w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00.

W przypadkach szczególnych (po wcześniejszym uzgodnieniu) konsultacje mogą odbywać się także w innym miejscu, terminie i czasie dogodnym dla zainteresowanych.

Kontakt z nami

Likwidator s.c.
76-200 Słupsk
ul. Michała Mostnika 7
tel./fax.: 59 846 84 48
kom. 888 057 806
kom. 888 533 359
biuro@likwidator.slupsk.pl

lokalizacja biura

Słownik pojęć

Likwidacja szkody
zespół czynności zmierzający
do ustalenia przyczyny i
rozmiaru powstałej szkody oraz
ustalenie odpowiedzialności za
zdarzenie a także oszacowanie
wysokości odszkodowania.

więcej pojęć

Czy wiesz, że...

Z ubezpieczenia OC należy się
odszkodowanie posiadaczowi
pojazdu nawet wtedy, gdy
szkodę wyrządził pojazd innego
użytkownika, zarejestrowany
na ten sam Bank czy
Towarzystwo Leasingowe?

inne ciekawostki

Ustawy i prawo

Z ubezpieczenia OC nie ma
obowiązku przedstawiania
faktur za naprawę pojazdu.
Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do rzetelnego
ustalenia wartości szkody we
własnym zakresie.

gdzie szukać ustaw

© Likwidator s.c.